Vyberte stranu

Odmietame

V tejto správe sú zaznamenané niektoré skutky predstaviteľov lesníctva, ktoré devastujú vnútorné prostredie lesníckej obce a zároveň účinne ničia dôveru verejnosti voči nej. Správu predkladáme ministerke pôdohospodárstva pani Gabriele Matečnej naliehavo a s nádejou, že pochopí neudržateľnosť nevšímavosti, či dokonca obhajoby takýchto skutkov a ich spravodlivým posúdením prispeje k nevyhnutnej renesancii lesníctva. Sme rozhodnutí tomuto procesu napomôcť, pričom splnenie požiadaviek, ktoré do správy vpisujeme, považujeme za základ sebareflexie, bez ktorej čestné východisko z morálneho trasoviska, v ktorom sa lesníctvo ocitlo, neexistuje.

1. Prípad lesníka Matúša Hríbika

Matúš Hríbik v súlade so svojimi pracovnými povinnosťami žiadal dodávateľa pestovných prác, aby tieto boli vykonané dôsledne, v dohodnutej kvalite a množstve. Ten to však neplnil, čo lesník Hríbik nebol ochotný akceptovať a práce odmietol prebrať. Do tohto procesu vstupuje jeho nadriadený, ktorý namiesto toho, aby svojho lesníka v jeho úsilí jednoznačne podporil, sa stavia na stranu nezodpovedného dodávateľa. Pretože lesník aj naďalej trvá na požadovanej kvalite a rozsahu prác, nadriadený sa svojmu čestnému lesníkovi vyhráža neuveriteľnou vetou, že „lesníctvo môže reformovať, ale – z úradu práce“. To, že ide o riaditeľa závodu, ktorý bol predtým generálnym riaditeľom štátneho podniku Lesy SR, len dokresľuje „systém“ hlbokého úpadku tunajšieho riadenia. Tento úpadok potvrdzuje aj desivá skutočnosť, že lesník Hríbik v prvok kroku, ešte pred medializáciou prípadu, správne a dokázateľne využil elektronickú schránku na generálnom riaditeľstve, ktorá je v zmysle zákona určená na nahlasovanie nekalého konania. Na jeho oznam však podnik nikdy nezareagoval, čo je protizákonné a navyše to oznamovateľa korupcie oberá o poskytnutie zákonnej ochrany. Namiesto zaujatia zásadného stanoviska k takémuto počínaniu, podnik dáva na svojho zamestnanca znevažujúce oznámenia na políciu a bezdôvodne ho šikanuje. Ba čo je neuveriteľné – začína o ňom šíriť znevažujúce klebety, že Hríbik vysadené sadenice vyťahuje a úmyselne tým poškodzuje dodávateľa.

Žiadame: Prešetriť postup štátneho podniku Lesy SR – OZ Beňuš a GR Banská Bystrica. Vysloviť ústami najvyšších predstaviteľov lesníctva poďakovanie Matúšovi Hríbikovi za lesnícku a osobnú statočnosť a dať jeho konanie za príklad ostatným. Všetko zverejniť.

2. Protipožiarne kamery

Deň pred parlamentnými voľbami 2016 štátny podnik LESY SR podpísal zmluvu na dodávku protipožiarnych kamier vo výške 22,6 milióna €. Po nástupe súčasnej vlády bol predmet zmluvy zrealizovaný a peniaze vyplatené. Tento nákup bol hrubo korupčný, pretože dohodnutá obrovská cena nad každú rozumnú pochybnosť vysoko prekračuje primeranú cenu, ktorá v tomto prípade údajne dosahuje necelých 7 miliónov €. Korupčný je aj preto, že už jednoduchá analýza mohla preukázať, že cena kamier vysoko prevyšuje aj dlhodobé škody spôsobené požiarmi na sledovanom území. Výstavba lesných ciest za tieto peniaze by na rozdiel od kamier bola reálnou pomocou nielen pri výkone protipožiarnych služieb, ale najmä pri likvidácii požiarov.

Žiadame: Históriu vzniku dohody o nákupe kamerového systému podrobiť kontrole. Urobiť nezávislú analýzu primeranosti ceny nakúpeného systému. Urobiť odpočet doterajšej efektívnosti fungovania systému. Všetko zverejniť.

3. Odvoz dreva

Ide o zmanipulované verejné obstarávanie v štátnom podniku LESY SR v odvoze dreva, ktoré tento podnik poškodzuje o 7 miliónov €. Osvedčení prepravcovia boli zo súťaže vylúčení diskriminačnými súťažnými podmienkami tak, aby súťaž mohli vyhrať s cenami navýšenými o 49% „naši ľudia“. Tí však neboli schopní dodať vysúťažené služby, nakoľko nedisponovali požadovaným počtom áut, a preto si museli najať práve diskriminovaných malých prepravcov. Ich dovtedy nevyhovujúce neekologické autá už odrazu štátnemu podniku vyhovovali. Víťazné firmy týmto svojim malým subdodávateľom paradoxne však platili ešte menej, ako keď títo pracovali pre štátny podnik priamo.

Požiadavka: Zvolať na ministerstve s postihnutými odvozcami verejné stretnutie. Nariadiť vyšetrenie prípadu. Požadovať náhradu škôd. Všetko zverejniť.

4. „Pozitívna“ kampaň

Štátny podnik podpísal so súkromnými marketingovými spoločnosťami zmluvy v celkovej výške 1.210 tis. € + DPH s cieľom „pozitívnej kampane“ lesníkov. Ide o obrovskú absolútne neprimeranú čiastku za takéto služby, ktoré navyše majú len minimálny efekt, pretože ignorujú schopnosť verejnosti odlíšiť marketingovú falošnosť od lesníckej presvedčivosti. A ak by tam aj nejaká uveriteľnosť existovala, verejná informácia o absurdne vysokej cene ju zákonite zničí.

Požiadavka: Prešetriť celý postup. Porovnať konkurenčné ceny. Vyvodiť zodpovednosť a požadovať náhradu škôd. Zrušiť čo sa ešte dá, resp. požadovať radikálne zníženie cien. Zverejniť závery.

5. Poľovné revíry

Keďže priaznivcom V. Mečiara, ktorí dostali „za babku“ do prenájmu štátne revíry, už končia zmluvy a hrozí im nebezpečenstvo, že by ich bohatší záujemcovia (= ochotní zaplatiť v korektnej súťaži viac) mohli z nich vytlačiť, štátny podnik Lesy SR to vymyslel tak, že tieto revíry už neprenajme a „len“ odpredá na nich odstrel. Nepeknosť tohto riešenia spočíva v tom, že cena celoročného odpredaja je pevná a záujemcovia budú „súťažiť“ len kvalitou plánu hospodárenia, čo však nemá ani základnú logiku, lebo ten kto si kupuje odstrel predsa nehospodári, hospodárom je zo zákona užívateľ revíru, teda Lesy SR. Vypracovanie plánov je teda nenáležité a ich posudzovanie komisiou absurdné. Hlavným posolstvom je však to, že štátny podnik LESY SR sa bráni tomu, aby mohol revír získať v otvorenej súťaži niekto, kto zaplatí viac, a to či už za odpredaj odstrelu, ale prenájom revíru. V podstate ide o korupčný účelový pseudonájom, ktorý má za cieľ umožniť užívať revír „našim ľuďom“ za ceny nezodpovedajúce trhovým možnostiam. O tom, že ide o kamufláž, ktorá má zachovať doterajšie účelové prenájmy svedčí aj systém dodatkov k zmluvám o odpredaji odstrelu, ktoré z nákupcov odstrelu robia reálnych užívateľov revíru.

Požiadavka: Zastaviť odpredaje odstrelu, revíry riadne prenajať formou verejnej aukcie, prípadne zvážiť hospodárenie vo vlastnej réžii. Prešetriť. Zverejniť výsledky.

6. Zámenná zmluva

Na Generálnom riaditeľstve š.p. Lesy SR v Banskej Bystrici sa v súčasnosti pripravuje hrubo nekorektná zámenná zmluva, ktorou sa má z uceleného komplexu kmeňových štátnych lesov v k.ú. obcí Dolný Ďur a Tehla, spravovaných OZ Levice, vyčleniť cca 90 ha lesnej pôdy a zameniť za lesné pozemky v k.ú. obce Horné Túrovce. Kmeňové štátne pozemky bezprostredne susedia s bažantnicou Lesov SR. Nekalým cieľom tejto zámeny je vyjsť v ústrety privátnym záujmom skupiny, ktorá je médiami obvykle nazývaná ako „vplyvná nitrianska“. Zlovestnosť tejto zámeny predznamenala aj skutočnosť, že v spomínanej bažantnici boli už v minulosti Slovenským pozemkovým fondom odpredané lúky fyzickej osobe, a to bez toho, aby bol oslovený, alebo čo len informovaný dotknutý štátny podnik Lesy SR.

Požiadavka: Neuzavrieť nekorektnú zámenu zmluvu, a to aj napriek tomu, že znalecké posudky, ktoré by mali byť k zámene vypracované, by mohli dokázať, že štátny podnik touto výmenou získa majetkový prospech. Takýto účtovný prospech nemôže kompenzovať nezdôvodniteľné fragmentovanie lesných pozemkov vo vlastníctve štátu.

7. Forestportál

Podstatou prípadu bol Forestportál – softvérový projekt, ktorý mal majiteľom, užívateľom i návštevníkom lesa ako aj PPA poskytovať komplexné informácie. Vec sa uskutočnila prostredníctvom externého dodávateľa, ktorého si na základe verejného obstarávania vybralo NLC Zvolen. Vládny audit konštatoval nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov v sume 772 386 EUR. Údaje do Forestportálu, ktorý bol v podstate kamuflážou, museli doplniť zamestnanci NLC. S týmto prípadom súvisí bezcitný prístup NLC ku svojej kontrolórke Ľubici Lapinovej, ktorá poukázala na zmanipulované verejné obstarávanie pri výbere dodávateľa Forestportálu. Táto bola po 28 ročnej bezproblémovej práci prepustená. Napriek tomu, že vyhrala okresný aj odvolací súd vo veci neplatnosti svojej výpovede, NLC podalo dovolanie na Najvyšší súd, čo naďalej traumatizuje bývalú kontrolórku.

Požiadavka: Vec prešetriť. Stiahnuť dovolanie na Najvyššom súde, poďakovať sa Ľubici Lapinovej za statočnosť a verejne sa jej ospravedlniť za príkoria. Všetko zverejniť.

8. Lesnícka kontrola

Za rozhodujúcu príčinu toho, že vyššie uvedené prípady neboli zistené, treba považovať absenciu nezávislej kontroly. Systém kontroly treba zásadne zmeniť prostredníctvom absolútneho organizačného oddelenia kontroly od kontrolovaného subjektu.

Požiadavka: Vytvoriť zo zákona nezávislú kontrolu pre lesníctvo, ktorej členov budú na obdobie 15 rokov nominovať lesnícke a nezávislé verejné inštitúcie.

Jozef Capuliak, Matúš Hríbik, Milan Lichý, Adrián Macko, Albert Macko, Ján Mičovský, Igor Morong, Ján Schürger,
Michal Tomčík, Peter Valek, Matej Vigoda, lesníci – signatári výzvy ODMIETAME, v.r.

Bratislava, 13. november 2018