Vyberte stranu

Lesy navždy

Vážení občania,
po vyhlásení ODMIETAME, ktorým sme vyjadrili svoje zásadné stanovisko k súčasnému úpadkovému spôsobu riadenia lesného hospodárstva a po SPRÁVE Z TRASOVISKA, smerujúcej k vyšetreniu aspoň najhrubších korupčných prípadov súčasného lesníctva, vám predkladáme dokument LESY NAVŽDY. V tomto materiáli, adresovanom všetkým významným subjektom politického a lesníckeho života na Slovensku, sme pomenovali podľa nás najzávažnejšie problémy súčasného lesníctva, a to spolu s návrhom na ich riešenie. Tento dokument, datovaný 24. júna 2019 vo Zvolene, pozostávajúci zo základného listu a dvanástich príloh, vám predkladáme v plnom znení.

Jozef Capuliak, Matúš Hríbik, Milan Lichý, Igor Morong, Ján Mičovský, Adrian Macko, Albert Macko, Ján Schürger, Michal Tomčík Peter Válek, Matej Vigoda – signatári vyhlásenia Odmietame

Lesy navždy

Vážená pani prezidentka SR, vážený pán predseda NR SR, vážený pán predseda vlády SR, vážený pán predseda Ústavného súdu SR, vážení predsedovia politických strán, vážená verejnosť, návštevníci lesov, kolegyne, kolegovia,

ak by ste nasledovným riadkom pripísali akékoľvek stranícke pozadie, mýlili by ste sa – nevložili sme do nich ideu žiadnej politickej strany. Ak by ste v nich predpokladali, hoc aj legitímny komerčný záujem, bol by to taktiež omyl – nespájajú sa s nijakým biznisom. Rovnako nepresný by bol aj predpoklad, že sme do týchto riadkov zakomponovali naše osobné záujmy, ak len za osobný záujem nebudeme považovať úmysel zachovávať vitalitu a krásu krajiny, ktorú spoločne nazývame našou vlasťou.

Sme lesníci a všetko, čo Vám tu predkladáme, je súčasťou nášho lesníckeho presvedčenia. Náš cieľ je jednoduchý – chceme dosiahnuť, aby ste úprimne, bez zablikania kontrolky podozrievavosti, uverili, že nám ide jedine o les. A samozrejme o ľudí, ktorí les potrebujú k zdravému životu – teda o nás všetkých.

Nebudeme Vás unavovať úvahami o tom, že my, lesníci sme tí dobrí, spravodliví a ostatní nám krivdia. Nie je to pravda, máme svoje chyby. Máme však aj pevné rozhodnutie dokázať, že sme nielen snaživými dedičmi Jozefa Dekreta Matejovie, ale predovšetkým zodpovednými ľuďmi, ktorí upierajú svoju pozornosť do aktuálnej budúcnosti v ktorej chcú napĺňať svoje lesnícke poslanie. No k tomu, aby sme ho napĺňať naplno aj mohli, potrebujeme aj Vaše porozumenie a pomoc. My dnes presne vieme čo lesy a lesníctvo potrebujú, no samotní nemáme moc to presadiť. No s vami, reálnymi i potenciálnymi nositeľmi právomocí pri správe štátu, to dokázať môžeme. Prečítajte si, prosíme Vás, nasledovné riadky a zvážte, či pramenia z úprimného vzťahu k lesu, alebo v nich cítite závan kariérnej vypočítavosti, či falše. To čo považujeme v tejto dynamickej dobe pre les a lesníctvo za rozhodujúce, Vám predkladáme v bodoch, ktorým sme dali súhrnný názov LESY NAVŽDY. V prílohách tieto body popisujeme podrobnejšie.

Teda k tomu, aby lesy navždy plnohodnotne slúžili všetkým, je podľa nás dnes nevyhnutné otvoriť a dôsledne zvážiť riešenie týchto dvanástich úloh:

I. Prírode blízke hospodárenie

Klimatické zmeny neprichádzajú, sú už tu. Ak im máme účinne čeliť, je nevyhnutné zásadne zmeniť spôsob hospodárenia v lesoch. Princípy prírode skutočne blízkeho hospodárenia sa musia stať lesníckou bibliou a ich presadzovanie každodennou lesníckou realitou. Zaviesť tento pojem do zákonov o lesoch a ochrane prírody, kde stále nepochopiteľne chýba, no najmä dať mu punc základnej lesníckej stratégie štátu pre toto storočie, je azda to najdôležitejšie, čo týmto listom sledujeme.

II. Komplexná lesná produkcia

Fakt, že lesnú produkciu spoločnosť stále oceňuje len prostredníctvom hodnoty dreva, je nepochopením významu lesa i zmyslu lesníctva. Musíme prijať nevyhnutnosť reálneho oceňovania komplexnej produkcie lesa, pri ktorej sa produkcia dreva nenachádza na prvom ani na druhom významovom mieste. Začať možno tým, aby sa do lesov vracal symbolický cent z každého kubíka predanej pitnej vody a rovnako cent, dva, aj od každého ubytovaného hosťa v horách… Avšak tržby za lesnú produkciu sa vždy musia vrátiť do lesa – do skutočne prírode blízkeho hospodárenia, ktoré jediné je zárukou trvalosti životodarnej komplexnej lesnej produkcie.

III. Verejné obstarávanie (VO)

je v princípe správne, no v lesníctve má dve kritické miesta:

  1. Svoje opodstatnenie stráca vo chvíli, keď o kvalite hospodárenia rozhoduje výhradne najnižšia cena, za ktorú les, a teda aj my všetci, v konečnom dôsledku draho zaplatíme.
  2. Víťazi verejných obstarávaní sú často parazitujúcimi medzistupňami, ktoré okrem „schopnosti“ vyhrať súťaž, nevedia urobiť nič iné. Oberajú tak skutočných dodávateľov lesných prác o možnosť primeraného zárobku a lesníctvo o dôležitých pracovníkov.
IV. Škody zverou – poľovníctvo

Škody zverou nadobudli lesolikvidačné rozmery. Spolupráca lesníkov, poľovníkov a štátnej správy sa musí legislatívne a organizačne zásadne zmeniť – v prospech lesa. Musíme zaviesť metodiku výpočtu odstrelu zveri na základe jej vplyvu na les a škody zverou spôsobené na lese reálne uhrádzať. Poľovníctvo nesmie byť chápané ako hobby, či prestížna záležitosť určitej skupiny ľudí, ale ako nevyhnutná profesionálna súčasť ochrany lesa a krajiny. Nevidieť pre zver les je neprípustné. Konečné slovo v revíri musí mať hospodár lesný a nie poľovnícky.

V. Kariérny systém a odborná správa lesov

Absolútna absencia kariérneho systému v štátnych lesoch a v štátnej správe spôsobuje
a/ pokles aktivity kvalitných zamestnancov,
b/ pasivitu priemerných,
c/ nenáležitú spokojnosť podpriemerných
a v konečnom dôsledku systémový úpadok všetkých. Riadiace funkcie sa majú obsadzovať a ich nositelia odmeňovať na základe objektívneho dlhodobého hodnotenia personálu a nie podľa aktuálneho „politického vetra“, či zištného diktátu oligarchov.
Odborných lesných hospodárov v neštátnych lesoch má odmeňovať štát, pretože hospodári platení v súčasnosti lesomajteľmi môžu podliehať aj takým ich požiadavkám, ktoré sú s riadnym hospodárením v lese nezlučiteľné.

VI. Hospodárska úprava lesov

Táto kráľovská lesnícka disciplína, ktorá zásadným spôsobom rozhoduje o kvalite lesného hospodárstva, je v hlbokom úpadku. Jej výkon sa musí vrátiť naplno do rúk štátu, a to vrátane financovania, pretože doterajšie neuvážené experimenty žalostne zlyhali. Hospodárskej úprave lesov musíme vrátiť jej výsostné postavenie a dvesto špičkových odborníkov – taxátorov primerane zaplatiť skôr, ako ich nadobro stratíme. Pracovné taxačné postupy musia využívať najnovšiu techniku a prioritne podporovať prírode blízke hospodárenie.

VII. Kontrola

Vo všetkých lesoch musí byť kontrola vykonávaná nezávisle od vedenia ministerstva pôdohospodárstva, vedenia organizácií štátnych lesov i predstaviteľov lesov neštátnych. Takto nezávislá kontrola musí byť odrazom mimoriadneho významu lesov, ako aj ich obrovského územného rozsahu. Nezávislá lesná kontrola (NLK) bude vytvorená obdobne ako Ústavný súd – jej členovia budú vyberaní parlamentom a menovaní prezidentom. Existencia NLK nie je v rozpore s existenciou a využívaním ostatných druhov kontrol.

VIII. Korupcia

Dôsledné vyriešenie najvypuklejších korupčných prípadov v lesníctve, ktoré sú uvedené v Správe z trasoviska, sú minimálnym aktom morálnej očisty, ako nevyhnutnej podmienky pre prinavrátenie vnútornej dôvery lesníkov vo svoje elity, ako aj dôvery verejnosti voči lesníkom samotným. Finančné drancovanie lesa a morálne devastovanie lesníctva páchané oligarchami a ich služobníkmi sa musí potrestať a navždy zastaviť.

IX. Národné parky a chránené územia

Kto je uzrozumený s plnou šírkou životodarnej produkcie lesov, tomu sú deliace čiary medzi lesníkmi a ochranármi cudzie. Naopak, deliace čiary pri hospodárení v lese podľa stupňa ochrany územia majú byť rešpektované, a to takto:

V národných prírodných rezerváciách (najvyšší – 5. stupeň ochrany prírody) hospodári výhradne Príroda. Bez výnimky.

V 4. stupni ochrany je možné zasiahnuť len v záujme ochrany národnej prírodnej rezervácie (ochranné pásmo okolo nej), alebo v záujme ochrany okolitých hospodárskych porastov pred únikom škodlivých vplyvov z rezervácie (napr. lykožrút, resp. invázne rastliny). Patrí sem aj prechodná – nárazníková zóna medzi hospodárskymi lesmi a chránenými územiami. Principiálny rozdiel medzi 5. a 4. stupňom ochrany je v tom, že v „päťkách“ chránime procesy a v „štvorkách“ stav.

V národných parkoch (3. stupeň ochrany prírody) hospodári lesník, avšak výhradne prírode blízkym spôsobom. Ak je opodstatnené v časti národného parku vytýčiť bezzásahovú zónu, vyhlási sa na tomto území rezervácia. Ak je potrebné na časti národného parku vytýčiť osobitne chránené územie, kde je však účelné vykonávať zásahy v prospech predmetu ochrany, vytýči sa na ňom 4. ochranný stupeň.

V hospodárskych lesoch (stupne ochrany 1 a 2) hospodári lesník tak, aby sa na úkor podrastového hospodárenia trvalo postupne zvyšovala výmera prírode blízkeho hospodárenia. Ak je na týchto stupňoch ochrany potrebné chrániť akýkoľvek biotop, vyhlási sa na ňom 5. alebo 4. stupeň ochrany.

Prihliadať pri vyhlasovaní chránených území (včítane bezzásahových zón) na vlastníctvo, alebo na paušálne navrhované percentuálne podiely je neprípustné, odporuje to dobrému úmyslu i samotnej podstate veci. Náhrada za obmedzenie užívania lesa z titulu ochrany územia je automatická a samozrejmá.

Akékoľvek úpravy hraníc, vyhlasovanie nových alebo rušenie už vyhlásených chránených území na lesnom pôdnom fonde sa musí vykonať na základe zhody stálej medzirezortnej komisie – tímu odborníkov, v ktorom majú rovnocenné zastúpenie ochranári i lesníci. Takýto odborne a morálne zdatný tím je predobrazom nevyhnutnosti spravovať prírodné bohatstvo z hľadiska vyššieho princípu jednotne, v prospech súčasných i budúcich generácií.

Platí axióma, ktorá nesmie prekvapovať: pre prírode blízke hospodárenie je nevyhnutná kvalitná lesná cestná sieť, ktorej súčasný rozsah je nedostatočný a jej stav nevyhovujúci. Je nevyhnutné ekologicky riešiť spádové pomery ciest, pričom ide najmä o terciálnu sieť. Okrem cestnej siete treba k realite priblížiť aj moderné 3-D približovanie dreva, ktoré pôdu nezaťažuje vôbec.

Pri správe nielen chránených území, ale pri správe akéhokoľvek lesa nevidíme zásadný názorový rozpor s ochranárskou obcou. Naopak, sme presvedčení, že rozumné ekologické a ekonomické využívanie darov lesa celou spoločnosťou je možné a nevyhnutné, pričom nás všetkých – s výnimkou oligarchov, ktorí v prírode vidia najmä peniaze – takýto pohľad spája.

X. Akčný plán Národného lesníckeho programu

Vláda prijala pre obdobie rokov 2014 až 2020 akčný plán pre lesy, ktorý je správny. Tento sa však doposiaľ neplní a máme obavu, že sa ani nesplní. Žiadame súčasnú vládu aby verejnosti predložila podrobný odpočet doterajšieho plnenia akčného plánu k 31. 12. 2018.

XI. Osobitný zákon o štátnom podniku LESY SR

Tento najvýznamnejší štátny podnik sa musí stať uznávaným reprezentantom slovenského lesníctva a má byť pre ostané lesné subjekty prirodzeným rešpektovaným vzorom. Vzhľadom na dlhodobé ohrozovanie podniku nečestnými záujmami oligarchov je potrebné k ochrane a kontrole tohto podniku prijať osobitný zákon.

XII. Finalizácia dreva na Slovensku

Ak sme dokázali masívne stimulovať zahraničných investorov k výrobe automobilov, ktorá nemala na Slovensku žiadnu tradíciu, nie je možné, aby sme to nedokázali pri finalizácii výrobkov z masívneho dreva, ktorých výroba tradíciu má a po ktorých celosvetový dopyt trvalo rastie. Kupovať si nábytok z vlastného dreva, ktoré sme najprv vyviezli do sveta, je nielen národohospodárskou stratou, ale aj prejavom nepochopenia významu lesnej produkcie a neúcta k práci lesníkov. Je vhodné pripomenúť, že výrazne negatívnu ekologickú stopu pri produkcii automobilov je možné do značnej miery vyvážiť nižšou ekologickou záťažou sprevádzajúcou spracovanie masívneho dreva.

 

Vážení adresáti,

my, lesníci si uvedomujeme, že nám prichodí otvoriť troje symbolických dverí. Tie prvé vedú do vnútra našej vlastnej profesie. Za nimi musíme nájsť novú citlivejšiu dimenziu nášho hospodárenia. Nie, nerobili sme ani doposiaľ všetko zle, naopak, história to osvedčila, no doba pokročila a my musíme v lese pracovať vnímavejšie, citlivejšie, múdrejšie… Prírode skutočne blízke hospodárenie nesmie byť vzdialenou métou, ale realitou dneška.

Za druhými dverami vidíme službukonajúcich štátnych úradníkov, ktorí stále nedocenili význam lesa a našu prácu preň. Možno, že slovami aj áno, no skutočné uznanie vrátanie primeraných platieb za komplexnú lesnú životodarnú produkciu stále chýba. Ba úrady pýtajú z lesa ešte zisk!

No a tretie dvere – a to tie najširšie – musíme my, lesníci otvoriť smerom k verejnosti. Pracujeme pre ňu, pre zdravú krajinu a mali by sme to vedieť jasne komunikovať. Nie však jednostranne, musíme verejnosť počúvať pozornejšie ako doteraz, sú to jej lesy a my ich pre ňu len spravujeme.

V úvode sme napísali, že v týchto riadkoch neprezentujeme žiadnu stranícku ideu. Je to naozaj tak, to však neznamená, že nechávame bokom politiku. Sme si vedomí, že inej cesty, ako politickej k dosiahnutiu nevyhnutných strategických zmien ani v našej profesii niet.

S čistým svedomím Vám predkladáme tieto zásadné, život krajiny chrániace lesnícke požiadavky s tým, aby ste zvážili a podporili cieľ ich politického, profesionálneho a občianskeho presadenia do reálneho života Slovenska. Sme presvedčení, že ide o materiál vysokej naliehavosti. Naliehavosti chápanej nie z pohľadu našich osobných preferencií, rovnako nie z pohľadu akýchkoľvek skupinových záujmov, ale z pohľadu uvedomelej správy lesov našej krajiny, ktorej bezpečnosť je dnes ohrozená. Vaše reakcie budeme očakávať v nádeji, že nás všetkých takýto nezištný nadčasový pohľad prirodzene spája.
Lesu zdar

Zvolen, hlavné mesto slovenského lesníctva, 24. jún 2019

Na stiahnutie: Celý text dokumentu LESY NAVŽDY